1957 Bavarian

1957 Bavarian


 © Grace Hopkins 2018